1/1
<< 1 >>


Topic  :  สถานที่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ใช้สิทธิ์ ?


 เข้าชม:4559 
ตั้งคำถามโดย : paneadman
IP : 110.49.249.XXX

 อยากทราบโรงพยาบาลทครกษา มะเรงตอมลกหมากระยะสดทาย ในกรงเทพนองจากโรงพยาบาลตางจงหวด ไมคอยสนใจใหการรกษา โดยใชสทธ30 บาท หรอบตรทอง ครบ และอยากไดคำแนะนำครบ  ขอบพระคณมากครบ  

 มะเร็งต่อมลูกหมากมักพบในผู้ช่วยสูงอายุ จึงเกิดปัญหาข้อจำกัดของการรักษามาก เนื่องจากผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายอาจไม่พร้อมกับการรักษาวิธีหลักที่ให้ผลรุนแรงกระทบต่อสุขภาพมาก อันได้แก่ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง ดังนั้น หลายกรณีเราจึงเห็นว่าคุณหมอจะเพียงแต่รักษาตามอาการ หรือให้การรักษาที่ผลข้างเคียงน้อย ผู้สูงอายุพอรับไหว เช่น การให้ยาแก้ปวด การให้ยาฮอร์โมนบำบัด เป็นต้น แต่ในมุมมองของผู้ป่วยหรือญาติ มักคิดว่าหมอไม่ได้ให้การรักษาอะไรเลย อยากเรียนให้เข้าใจว่า สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การรักษาแบบประคับประคอง มุ่งเน้นให้มีคุณภาพชีิวิตที่ดี ถือเป็นการรักษาที่สำคัญอย่างหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม หากอยากเปลี่ยนมารักษาที่กรุงเทพฯ ก็มีหลายโรงพยาบาลให้บริการ ทั้ง รพ.รัฐ และเอกชน อาทิ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ราชวิถี เป็นต้น


 [ ขึ้นบน ]


   1/1
  << 1 >>


ขอโทษค่ะ! เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

[สมัครสมาชิก] | [เข้าสู่ระบบ]