เป้าหมายของโภชนบำบัด
VIEW: 3035

เป้าหมายของโภชนบำบัด
เป้าหมายของการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยโภชนบำบัด ได้แก่

 • ป้องกันและรักษาภาวะทุพโภชนาการ
 • ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะ และมวลร่างกายอื่นๆ
 • ช่วยผู้ป่วยให้สามารถทนต่อการรักษาได้
 • ป้องกันผลข้างเคียงและผลกระทบในด้านโภชนาการ
 • คงความแข็งแรงและพลังงานของร่างกาย
 • รักษาความสามารถในการต้านทานการติดเชื้อ
 • ช่วยในการฟื้นฟูและรักษา
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

     ผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือข้อจำกัดในด้านการกินเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนาอาจจะต้องมีการหารือกับผู้นำ ทางศาสนาเพื่อขอละเว้นข้อจำกัดบางอย่างในระหว่างการรักษาและฟื้นฟูจากโรคมะเร็ง และการได้รับสารอาหาร อย่างเพียงพอ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการบรรเทาหรือหายจากโรคมะเร็งแล้วก็ตาม  เป้าหมายของโภชนบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งขั้นรุนแรงคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไข้ในด้านต่างๆ ได้แก่

 • ลดผลข้างเคียงจากการรักษา
 • ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
 • รักษาความแข็งแรงและพลังงานของร่างกาย
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม