มะเร็งนรีเวช
VIEW: 8083

 มะเร็งนรีเวช
 
       มะเร็งนรีเวชเป็นมะเร็งที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรี สัญญาณเตือน อาการ และปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งทางนรีเวชแต่ละอวัยวะแตกต่างกัน มะเร็งนรีเวชที่พบบ่อยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยมะเร็งรังไข่  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งเนื้อรก มะเร็งตัวมดลูก และมะเร็งปากช่องคลอดตามลำดับ  ส่วนมะเร็งท่อนำไข่ และมะเร็งช่องคลอดพบได้น้อยมาก

 
 
 
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งนรีเวช
       ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนรีเวชทั้งสิ้น ซึ่งโดยทั่วไปความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ในสหรัฐอเมริกาพบว่า แต่ละปีมีผู้ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนรีเวชประมาณ 71,500 คน และมีประมาณ 26,500 คน เสียชีวิตจากมะเร็งกลุ่มนี้
 
สัญญาณเตือนของโรคมะเร็งทางนรีเวช
       อาการและอาการแสดงดังตารางข้างล่างมีความสัมพันธ์กับมะเร็งทางนรีเวช อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชไม่ได้มีอาการเดียวกันทุกคน และบางครั้งอาการนี้ยังยากที่บ่งชี้ได้ เพราะเป็นอาการที่อาจเป็นสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับโรคอื่น ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องให้ความเอาใจใส่ต่อร่างกาย และรู้สิ่งที่ผิดปกติไป

อาการแสดง
      1) 
ผิดปกติที่ช่องคลอด มีเลือดออก อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก/มดลูก มะเร็งช่องคลอด
      2) 
ปวดบริเวณช่องเชิงกราน อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก/มดลูก มะเร็งปากช่องคลอด
      3) ปวดช่องท้องหรือปวดหลัง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งรังไข่
      4) ท้องบวม อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งรังไข่
      5) สุขนิสัยการขับถ่ายเปลี่ยนไป อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งรังไข่ มะเร็งช่องคลอด
      6)
 คันหรือแสบบริเวณช่องคลอด อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งปากช่องคลอด
      7) มีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือผิวที่บริเวณปากช่องคลอด อาทิ มีผื่น ไฝ หรือหูด อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็งปากช่องคลอด
 
ควรปรึกษาแพทย์เมื่อ  :
   -  เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด นอกเวลาประจำเดือน หลังจากมีเพศสัมพันธ์ หรือ หลังวัยหมดประจำเดือน
   -  มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังข้างต้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือนานกว่า ซึ่งเป็นอาการที่ผิดปกติไป
 
สัญญาณเตือนมะเร็งที่ผู้หญิงไม่ควรละเลย 
       นอกจากมะเร็งนรีเวชแล้วผู้หญิงยังมีสถิติหลายชนิดในอัตราที่สูงพอกับผู้ชาย ซึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือน ได้แก่ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ  ท้องอืด ท้องโต  เต้านมเปลี่ยนแปลง  กลืนลำบาก  เลือดออกผิดปกติ  ปวดท้องและมีอาการซึมเศร้า  อาหารไม่ย่อย  การเปลี่ยนแปลงในปาก  ความปวด ต่อมน้ำเหลืองเปลี่ยนแปลง  มีไข้  อ่อนแรง  ไอเรื้อรัง
 
* อาการข้างต้นอาจไม่ใช่สัญญาณของมะเร็ง แต่วิธีการเดียวที่จะทราบว่าใช่หรือไม่ คือ ต้องไปพบแพทย์ *
 


ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม